Algemene voorwaarden FB-tax bv

FB-tax bv, met als bestuurder advocaat Ferenc Ballegeer, ingeschreven op het Tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (België), werkend onder de benaming FB-tax (hierna “FB-tax”), is een Belgisch advocatenkantoor, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1004.642.361 gevestigd in Brussel, België en met als activiteit het beoefenen van de advocatuur. Advocaten zijn gehouden aan de deontologische regels van de Balie waartoe zij behoren.

Wanneer men een beroep doet op de diensten van FB-tax, gelden, tenzij expliciet gewijzigd in een schriftelijke overeenkomst, de volgende bepalingen en voorwaarden voor iedere opdracht die door FB-tax is aanvaard. Deze bepalingen en voorwaarden prevaleren boven andere voorwaarden van de opdrachtgever.

1. De dienstverlening door FB-tax is een inspanningsverbintenis en de aansprakelijkheid van FB-tax wordt overeenkomstig beoordeeld en is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (i.e. de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten (polis LXX034899 of de polis die deze vervangt), waarvan de Orde van Vlaamse Balies verzekeringsnemer is)  wordt uitbetaald.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaatsvinden, is  – indien en voor zover FB-tax aansprakelijk is – de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door FB-tax in rekening gebrachte honorarium dat betrekking heeft op de opdracht die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid. Een aanspraak vervalt in ieder geval na 3 maanden gerekend vanaf de datum waarop de vermeende gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft tot de vordering wordt ontdekt, tenzij FB-tax binnen voornoemde periode van 3 maanden schriftelijk per aangetekende brief in kennis is gesteld.

2. FB-tax is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening zijn betrokken (bijv. gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen, enz.).

3. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en FB-tax wordt exclusief beheerst door Belgisch recht, met uitzondering van de regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en FB-tax zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

4.FB-tax heeft het recht om na schriftelijke kennisgeving de dienstverlening met de opdrachtgever te beëindigen in het geval FB-tax bijvoorbeeld geen duidelijke instructies krijgt over hoe zij te werk moet gaan, als facturen niet zijn betaald 1 maand na de factuurdatum, indien de opdrachtgever vereist dat FB-tax handelt op een wijze die in strijd is met de beroepsregels of in het geval dat FB-tax anderszins bepaalt dat het niet ethisch is om de dienstverlening aan de opdrachtgever voort te zetten. Bij beëindiging van de dienstverlening zijn kosten, erelonen en andere vorderingen meteen verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar. FB-tax behoudt zich steeds het recht voor om papieren of documenten niet vrij te geven voordat haar kosten en uitgaven volledig zijn betaald.

5. Afhankelijk van de aard van de diensten die FB-taks aan de opdrachtgever dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is FB-tax voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de opdrachtgever/cliënt. In dat kader is FB-tax verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de opdrachtgever/cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. FB-tax kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De opdrachtgever/cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om FB-tax te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door FB-tax gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal FB-tax de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving FB-tax in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. FB-tax is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever/cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.